Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien

Maatschappelijke Vraagstukken

Het verbinden van de leefwereld -van mensen- en de systeemwereld -van wetten, instituten en regels- zien we als dé sleutel om duurzame oplossingen te creëren. Viatore brengt mensen en organisaties in beweging om vanuit hun eigen positie en op hun eigen manier hieraan te werken. De partijen die ons benaderen hebben vaak verschillende belangen, complexe casussen en zoeken naar nieuwe toekomstrichtingen. Binnen dat veld zorgt Viatore vanuit haar transitiekundige basis, voor een resultaat waar alle partijen daadwerkelijk bij zijn betrokken. Daar gebruiken we heel verschillend methoden en technieken voor, afkomstig uit een veelheid van bronnen. We zullen in de toekomst meerdere daarvan beschrijven en kenbaar maken via deze site.

Toekomstateliers in Rotterdam en Noord Holland

Klant
Momenteel bereiden we voor jeugdzorgorganisaties in Rotterdam (met betrekking tot jongeren met autisme) en voor een groep zorgaanbieders rond licht verstandelijk beperkten in Noord Holland Noord twee toekomstateliers voor. Beide 'netwerken' staan voor complexe opgaven: meer doen met minder financiën voor een groep cliënten die vaak tussen wal en schip vallen omdat ze niet precies in één van de schotjes van ons zorgsysteem vallen. Kortom: complex vraagstukken, met een veelheid aan belangen en een onduidelijke toekomst.

Aanpak

Centraal binnen die toekomstateliers staan twee elementen: de afdruk vanuit het verleden die heeft geleid tot het zorgsysteem (de werkwijzen, structuren en culturen) zoals dat zich nu manifesteert. Onze overtuiging is dat als je je niet bewust bent van wat heeft geleid tot deze huidige manifestatie, je dezelfde weeffouten in een nieuwe afdruk zult tegenkomen. Transitie gaat om dieper schouwen, en omvat meer dan decentraliseren. Om de werkelijkheid te ervaren hebben we een moeder met een autistische zoon gevraagd haar verhaal langs de instituties te vertellen. Ook laat Janine Prins fragmenten zien uit een film die ze over haar autistische broer gemaakt heeft (www.janineprins.nl).

Tweede element van de toekomstateliers is om te komen tot reeële wensbeelden voor de toekomst. Niet een wensbeeld, los van de werkelijkheid, maar juist geworteld in het besef van de mogelijk- en onmogelijkheden van vandaag. Zo creeëren we een creatieve spanning tussen heden en toekomst, waarmee we beweging in multi-stakeholderprocessen proberen te krijgen. Feitlijk is dat - zoals Peter Senge ook zegt - een van de essenties van een lerende organisatie, in dit geval van lerende organisaties.

Resultaten

We zijn nog onderweg. Maar deelresultaten zullen we tonen via deze website.

Programma wijk- en buurtgericht werken

Klant

Het ministerie van VWS gaf in 2011 opdracht aan het kernteam Wijk- en Buurtgericht Werken om een experimenteerruimte in te richten. Brancheorganisaties ActiZ, VGN, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg en het Actiz-Aedes Kenniscentrum Wonen-Zorg vormden samen het kernteam, waarbij Viatore het programma management verzorgde. 

Opdracht

Het programma diende ruimte te bieden aan 10 innovatieve zorgorganisaties die ‘werken in de wijk’ als uitgangspunt hanteerden en daarmee experimenteerden. Deze organisaties kregen een jaar lang financiële ondersteuning en expertadvies. Tevens moesten zij gedurende dat jaar de gelegenheid krijgen om diep in elkaars keuken te kijken en als projectleiders met elkaar een hecht leernetwerk te vormen, dat een scala aan leermiddelen zou moeten opleveren.

Resultaat

De tien wijk-en buurtexperimenten leidden tot verduurzaming van de experimenten, of tot een verdere verbreding in de eigen organisatie of ook daarbuiten. De specifieke resultaten verschilden, maar in alle projecten ontstond verdieping van inzichten. Onderzoekers van het Instituut voor Beleid en management in de gezondheidszorg  (iBMG) deden verschillende onderzoekstrajecten bij de experimenten en deze resulteerden in handleidingen en een publicatie “Werken aan grensoverschrijdende innovatie”en een RvZ publicatie. Het programma leverde een stroom aan inzichten die bekend werden gemaakt in pubicaties, video producties, handleidingen en wegwijzers, verhalen met persoonlijke portretten, bijdragen aan symposia als Lokale kracht en dezen werden allemaal samengebracht op een speciale website : www.wijkenbuurtgerichtwerken.nl

Ministerie van VWS - Transitieprogramma Langdurende Zorg (TPLZ)

Klant

De Innovatiewerkgroep Langdurende Zorg bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), alsmede van de brancheorganisaties uit de langdurende zorg te weten ActiZ, BTN, VGN en LOC Zeggenschap in zorg. De innovatiewerkgroep begeleidde vanaf 2007 – 2011 de omvormingen in de AWBZ en had een budget van 45 miljoen euro om dit met radicale experimenten te ondersteunen.

Opdracht

Ontwikkel en begeleid een transitieprogramma voor het in gang zetten en versnellen van een beweging in de langdurende zorg, met projecten en partners die het zoeken, experimenteren en leren in de sector bevorderen.

Resultaat

De kern van het programma bestond uit het ontwikkelen en uitvoeren van ruim 40 transitie-experimenten die selectief en gericht werden ondersteund bij innoverende partijen. Uitvoering gebeurde door een consortium van Ernst&Young, CCZ adviseurs, Drift en Viatore. De concrete pilots voor de langdurende zorg zijn uitgebreid gedocumenteerd (zie www.tplz.nl) en zorgden onder meer voor: een betere focus en sterkere visie bij partijen, directe effecten bij eindgebruikers, gedeelde inzichten bij beleidsactoren, kwaliteitsverbeteringen in het systeem, een hoger leer- en innovatievermogen in de sector en mobilisatie van nieuwe hulpbronnen. Binnen dit programma zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld, waaronder de maatschappelijke business case.

Ministerie van VWS - Maatschappelijke herorientatie Langdurende Zorg: een transitiebeweging

Klant

De Innovatiewerkgroep Langdurende Zorg bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), alsmede van de brancheorganisaties uit de langdurende zorg te weten ActiZ, BTN, VGN en LOC Zeggenschap in zorg.

Opdracht

Ontwikkel een toekomstvisie voor de langdurende zorg, die baanbrekend en richtinggevend is, die betrokkenen inspireert om in beweging te komen en die richting geeft aan de radicale experimenten uit het transitieprogramma.

Resultaat

Viatore heeft een diverse groep samengesteld van mensen met uiteenlopende perspectieven, rollen en competenties, afkomstig van binnen en van buiten de zorg. De aanpak werd ondersteund door transitiewetenschappers van Drift (Erasmus Universiteit). De ontwikkelde visie is vertaald in het document “Mensenzorg, een transitiebeweging”.Dit document gaf nieuwe focus aan de zorg (mensgericht, economisch waardevol en maatschappelijk ingebed) en verschafte nieuwe principes: voor burgers (ont-wikkelen tot zelf- en samenredzaamheid), voor professionals (ont-regelen voor passie en professionaliteit) en voor het zorgsysteem (het ont-schotten van organisaties). Meer dan 5000 exemplaren vonden hun weg in de zorg en leiden tot vele vervolgacties bij beleidsmakers en bij organisaties in de zorg (aanbieders, belangenorganisaties).

Testimonial

Deze transitiebeweging is als casus onderdeel van het boek van Jan Rotmans “In het oog van de orkaan”.

Mezzo & ActiZ - Samenzorg 2033

Klant

Mezzo (de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg) heeft een belangrijke positie en functie in Nederland als belangenbehartiger van de mantelzorgers en vrijwilligers. ActiZ (de organisatie van zorgondernemers) behartigt de belangen van zorgondernemers die de cliënt centraal stellen.

Opdracht

Mezzo en ActiZ willen een gezamenlijke toekomstverkenning uitvoeren om zicht te krijgen op de toekomstige rol van mantelzorg en vrijwilligerswerk alsmede het samenspel met de formele zorg. Mezzo en ActiZ hebben hierbij gedeelde, maar soms ook verschillende doelen en belangen. Om die reden willen Mezzo en ActiZ graag verkennen waar en hoe ze verder samen kunnen werken en daarbij ook hoe andere relevante perspectieven (in personen & organisaties) betrokken kunnen worden.

Resultaat

Viatore heeft een discussieplatform samengesteld met deelnemers die uiteenlopende perspectieven inbrachten: zorgverleners en bestuurders, gemeenten, vrijwilligerswerk (NOV), pensioenfonds (PGGM) en bank (Triodos), opleidingsinstituten. In vier bijeenkomsten werd een toekomstagenda opgesteld voor het versterken van gemeenschapszorg, het verduurzamen van de informele zorg en een meer gelijkwaardig samenspel van formele en informele zorg. Dit alles aangevuld met een concrete actie-agenda.

Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg

Klant

Om de kwaliteit van de sector Verpleging, Verzorging & Zorg Thuis transparant te maken, hebben negen partijen de handen ineen geslagen en zich verenigd in de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T. Dit zijn LOC cliëntenorganisatie; Verenso, ber

oepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters; V&VN, beroepsvereniging van zorgprofessionals; Sting, landelijke beroepsvereniging verzorging & zorgprojecten; ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers; Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN); Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ); ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS); ZN, Zorgverzekeraars Nederland.

Opdracht

Directe aanleiding voor de ontwikkeling van het kwaliteitskader was een heftig debat in de sector over de kwaliteit van in het bijzonder de verpleeghuiszorg (de discussie over de zogenaamde “pyjamadagen”). Partijen hadden verschillende opvattingen. Opdracht was de stuurgroep te begeleiden in een gezamenlijke strategische oriëntatie op de toekomst.

Resultaat

Voor de totale stuurgroep werden drie ‘heisessies in de stad’ georganiseerd, waarbij de belangrijkste drijfveren en belangen van de deelnemende organisaties expliciet ter tafel werden gebracht en waarbij in tussentijdse gesprekken naar inhoudelijke doorbraken werd gezocht. Dit proces leidde tot de actualisering van het kwaliteitskader verantwoorde zorg en tot nieuwe samenwerkingsafspraken.

Intergenerationele campagne Jong en oud

Klant

Eind 2012 ontwikkelde Viatore een eigen maatschappelijk initiatief om het contact tussen de generaties te bevorderen. De charitatieve fondsen Sluyterman van Loo en het Rooms Catholijc Ouden Armen Kantoor (RCOAK) ondersteunden dit initiatief. DUO Onderwijs Marketing en de branche organisatie ActiZ voor ondernemers in de zorg gaven operationele ondersteuning bij de communicatie.

Opdracht

Stimuleer basisscholen om contact te leggen met verpleeg en verzorgingshuizen, zodat de leerlingen van de groepen 4-5 en de bewoners gezamenlijk het Sinterklaas feest kunnen vieren. Viatore maakte een nieuw verhaal “Het grote geheim van Sinterklaas” dat met speciale prenten werd geïllustreerd en dat geschikt was voor jong en oud om samen (voor) te lezen. Alle basis scholen in Nederland werden aangeschreven: zij konden het voorleesboek gratis bestellen en kregen op de openbare site het www.grotegeheimvansinterklaas.nl  tips en hulpmiddelen voor de aanpak.

Resultaat

In de loop van drie weken bestelden 800 basisscholen het Sinterklaas voorleespakket. Uit de ingestuurde evaluatie formulieren bleek dat ruim de helft ook daadwerkelijk een feestelijke Sinterklaas bijeenkomst had georganiseerd bij een nabijgelegen zorginstelling: met het voorlezen van het verhaal, het zingen van liedjes en het geven van presentjes zoals Sinterklaas tekeningen. Veel scholen gaven aan een vervolg te willen gaan organiseren, zowel rond Sinterklaastijd als op andere momenten.