Some day you will be old enough to start reading fairy tales again – C.S. Lewis
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning – Albert Einstein
The only sustainable competitive advantage is an organization’s ability to learn faster than the competition – Peter Senge
Start where you are, use what you have, do what you can – Arthur Ashe
The essence of leading profound change is about shifting the inner place from which a system operates – Otto Scharmer
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Ludwig von Beethoven
Self-respect is the root of discipline: the sense of dignity grows with the ability to say no to oneself – Abraham Joshua Heschel
A drop of water hollows the stone, not by force, but by continuously dripping – Ovidius
A single dream is more powerful than a thousand realities – J.R.R. Tolkien
It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer – Albert Einstein
You can only come to the morning through the shadows – J.R.R. Tolkien
The task of the modern educator is not to cut down jungles, but to irrigate deserts – C.S. Lewis
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi
In the presence of greatness, pettiness disappears. In the absence of a great dream, pettiness prevails – Peter Senge

Organisaties

Viatore ondersteunt organisaties bij hun strategische en tactische vraagstukken. Veranderen van organisaties vraagt veiligheid, richting en ruimte. Niet alleen financiële of juridische ruimte, maar ook mentale ruimte, ruimte om te mogen leren van fouten en ruimte om te reflecteren. Viatore ondersteunt veranderprogramma’s voor organisaties en begeleidt radicaal vernieuwende projecten, vanuit het idee dat de sterkste organisaties lerende organisaties zijn

Zorgverzekeraar VGZ – Strategische ondersteuning wijknetwerken

Klant

Zorgverzekeraar VGZ is onderdeel van coöperatie VGZ, en is met ruim 4,1 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland.

Opdracht

Biedt inhoudelijke ondersteuning aan het uitwerken van het concept wijknetwerken,  één van de twee grote strategische beleidsthema van VGZ. Organiseer een symposium waar zorginkopers van VGZ en beleidsambtenaren van gemeenten samen werken aan de verdere verkenning en vormgeving van het concept wijknetwerken.

Resultaat

Viatore heeft drie kennissessies georganiseerd voor zorginkopers, waaronder een learning journey om in de praktijk het concept van wijknetwerken te ervaren. Daarna is een symposium georganiseerd waar zorginkopers van VGZ en beleidsambtenaren van 9 gemeenten, samen met communicatiedeskundigen het concept verder hebben uitgewerkt. In een dialoogdiner onder begeleiding van Viatore hebben de bestuurders van VGZ en de wethouders van de betrokken gemeenten, vervolgens de randvoorwaarden besproken om het concept goed te ondersteunen. Inmiddels wordt ondersteunt Viatore VGZ bij het implementeren van de wijknetwerken zowel binnen als buiten de organisatie.

GGZ – OB | Meerjarenstrategie en organisatieontwikkeling

Klant 

GGZ – Oost Brabant (GGZ-OB) een grote GGZ aanbieder met een breed zorgaanbod.

Opdracht 

Ondersteun bij het tot stand komen van een meerjarenstrategie. Een strategie waar de hele organisatie (3000 mensen) bij wordt betrokken, waarmee de maatschappelijke uitdagingen kunnen worden aangegaan en die de basis biedt voor de verdere uitwerking van inhoudelijke deelvisies zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie. Ontwerp hiervoor een proces en verschaf ondersteunende concepten.

Resultaat

Het management ging in gesprek met medewerkers van alle zorggroepen, ondersteunende diensten en medezeggenschapsorganen (afgekort ZOEM). Het werd een intensief proces waar alle medewerkers via een veelheid aan kanalen en bijeenkomsten aan konden bijdragen. De ruim 1.300 observaties, ideeën en keuzes die hieruit naar voren kwamen werden breed gedeeld binnen de GGZ organisatie en vonden hun weg in de meerjarenstrategie 2012-2015 ‘Bevlogen realiseren’. Participatie is de doorgaande werkvorm binnen GGZ-OB geworden, gekoppeld aan intensieve samenwerking met cliënten, keten- en netwerkpartners.

Interhealth – Strategische heroriëntatie

Klant

De holding Interhealth, een innovatieve zorgaanbieder in de GGZ met diverse  dochterondernemingen.

Opdracht

Schrijf samen met de sleutelpersonen binnen de organisatie een visiedocument voor de Interhealth groep, die inspeelt op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen, die de samenhang tussen de dochterondernemingen van Interhealth kan gaan versterken in een open netwerkorganisatie en die bijdraagt aan de positionering van Interhealth bij belangrijke stakeholders.

Resultaat

Interhealth is georganiseerd vanuit een eigen perspectief en vanuit een eigen analyse op zorg en gezondheid in een brede maatschappelijke context. In interviews en open bijeenkomsten werd nagedacht over vragen als:  Hoe zorgen we als individuele mensen en organisaties in de samenleving voor onze mentale en fysieke vitaliteit? En hoe zorgen we dat mensen duurzaam kunnen participeren in onze samenleving? Hierover werd gesproken met alle interne stakeholders zoals cliënten, franchisenemers, behandelaren in loondienst, Raad van Advies, bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Het zorgde voor een nieuwe visie op ‘zien, zijn en doen’ voor Interhealth.

Testimonials

‘Dank aan Viatore voor hun inspirerende werk en voor het helder beschrijven van de visie die niet alleen door de Raad van Bestuur is verwoord, maar in tal van gesprekken tot leven is gekomen en in dit document voortbestaat.’
- Martin de Heer MBA, voorzitter Raad van Bestuur Interhealth

Ook externe stakeholders gaven reacties op het visie document.

‘Het is een heel inspirerend en vooral ook vernieuwend stuk!’
Pieter Vos, algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

ActiZ Branchorganisatie - Strategische heroriëntatie

Klant

Actiz; brancheorganisatie voor zorgondernemers.

Opdracht

Ondersteun de transformatie van ActiZ als brancheorganisatie door nieuwe impulsen te geven aan: de visieontwikkeling, de strategische beleidsplanning, de maatschappelijke positionering en communicatie, de interactie met leden en aan nieuwe samenwerkingsverbanden en de daarvoor benodigde veranderingen in werkwijzen (onder andere rondom beleidsbeïnvloeding). 

Resultaat

Er werd een nieuw visiedocument opgesteld: ‘Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven’.  Op basis daarvan werd een transitiewerkgroep ingesteldmet medewerkers uit de verschillende ActiZ teams. Hierin werd de visie verder uitgewerkt en praktisch gemaakt met behulp van innovatieve methoden (toekomstateliers, experimenten en leren en verbinden). Dit leidde tot nieuwe mijlpalen, waarop medewerkers sterk verbonden waren.

AgentschapNL | Evaluatie Convenant MJA-3 Energie-efficientie Dienstensectoren

Klant

AgentschapNL, divisie NL Energie en Klimaat. AgentschapNL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Innovatie. AgentschapNLzorgt ervoor dat overheidsbeleid snel, goed en effectief wordt gerealiseerd door middel van dienstverlening, advies en ondersteuning.

Opdracht

Kom met aanbevelingen voor een transformatie van het instrument MJA-3 Dienstensector (Meerjarenafspraken Energie-efficiency), zodanig dat het instrument beter aansluit op de praktijk van deelnemende instellingen (financiële instellingen, het wetenschappelijk onderwijs, HBO’s en Universitair Medische Centra). Zorg dat het past qua efficiency en effectiviteit bij de veranderende omstandigheden waarbinnen AgentschapNL functioneert (minder budget, andere beleidsprioriteiten) en dat de uitvoering niet meer gaat kosten. 

Resultaat 

Op basis van interviews en vier bijeenkomsten met deelnemers vanuit het hele betrokken veld (zowel AgentschapNL als deelnemers en overheid) heeft Viatore drie scenario’s ontwikkeld op basis waarvan een transformatie kan plaatsvinden. AgentschapNL heeft samen met de deelnemers één van deze scenario’s gekozen en samen met Viatore in de praktijk uitgewerkt.